Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Tấn (Chính)