Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

03936-8477

Quan hệ kinh tế thương mai Việt Nam – Thái Lan – Một số thành tựu (1991 – 2016)

Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Như Hiền (Chính)

1859-0810

Quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Thái Lan từ năm 1995 đến năm 2015

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Như Hiền (Chính)

Hậu phương Quảng Bình với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1958

Kỷ yếu hội thảo khoa học “50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân (1968 – 2018) giá trị lý luận và thực tiễn”, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Như Hiền

Quảng Bình với Trị Thiên – Huế trong Xuân Mậu thân 1968

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 – Bài học lịch sử”, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Như Hiền

“Western education in Viet Nam in the late 19th and early 20th century in the Southeast Asia context

Hội thảo quốc tế LSCAC 2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Như Hiền

Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực giáo dục” (1945 – 1975)

kỷ yếu hội thảo khoa học “Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước – giá trị lý luận và thực tiễn”, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Như Hiền

Đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Từ lý luận đến thực tiễn

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vĩnh Tường (Chính), Trần Như Hiền

Đổi mới chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực”, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Trần Như Hiền