Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

9786047925506

Một số đặc điểm và nguyên tắc trong liên kết phát triển vùng đô thị động lực ở nước ta hiện nay

Viễn cảnh Đông Nam Bộ liên kết phát triển vùng đô thị động lực thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai lý luận và thực tiễn, 2020
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Nguyễn Vũ Minh
Liên kết: https://tdmu.edu.vn/theo-dong-su-kien/hoi-thao-vien-canh-dong-nam-bo-lan-2-lien-ket-phat-trien-vung-do-thi-dong-luc-tp-ho-chi-minh-binh-duong-dong-nai-ly-luan-va-thuc-tien

0866-7632

Xây dựng nhà cộng đồng truyền thống ở các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn - Tây Nguyên

Tạp chí Dân tộc học, 2020
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

1859-2635

Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

Khoa học Xã hội miền Trung, 2020
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Xây dựng nhà cộng đồng vùng đồng bào các DTTS ở nước ta hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

978-604-959-592-9

Xây đựng nhà cộng đồng truyền thống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Minh (Chính), Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

Về một thiết chế văn hóa truyền thống cho giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

HT Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học, Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

Bản sắc văn hóa tộc người với xóa đói giảm nghèo: Từ lý luận đến thực tiễn ở các tộc người thiểu số Quảng Nam

HT Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Quảng Nam, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

Biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam hiện nay

HT Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Quảng Nam, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

ISSN 0866-7543

Bản sắc văn hóa tộc người với xóa đói giảm nghèo: Từ lý luận đến thực tiễn ở người Chứt hiện nay

Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Trung: Thực trạng và giải pháp

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào DTTS, 2019
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính)

Một số nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc vùng người Chăm ở nước ta hiện nay

Dự báo xu thế đồng bào Chăm trong phát triển bền vững, 2019
Lĩnh vực: Dân tộc học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Trần Mai Phượng