Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Understanding concepts and core mathematical skills in solving open-ended realistic problems.

Vietnam Journal of Education, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui (Chính)

Nâng cao kĩ năng nhận thức toán học cơ bản chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức ở Việt Nam.

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Vui (Chính)

Using dynamic representations to discover possible solutions in solving real-life open ended problems

Proceedings of International Conference on Global Trends and Issues on Mathematics and Sciences and the Education, (ICRIEMS 2014), 18-20 May 2014, Yogyakarta, Indonesia, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui

Lesson study for good practices in teaching and learning mathematics in Vietnam

The International Journal of Educational Administration and Development, Mahasarakham University, ISSN:1906-7992, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui

Investigating arithmetic mean, harmonic mean, and average speed through dynamic visual representations

J. Korean Soc. Math. Educ, Ser. D, Res. Math, Educ, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui

Vai trò của biểu diễn bội trong phát triển năng lực suy luận thống kê của học sinh

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Vui

1571-0068, E-ISSN: 1573-1774

Translating among multiple representations to discover possible solutions in the process of open-ended problem solving

International Journal of Science and Mathematics Education, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vui

Lesson study as a means to innovation for good practices in teaching and learning mathematics in Vietnam

Education Research, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui

Empowering student mathematical thinking through external representation

International Journal of Educational Administration and Development, Mahasarakham University, ISSN:1906-7992, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui