Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Huế "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", tháng 01/2018, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Quản Bình với phong trào thi đua yêu nước giá trị lý luận và thực tiễn", tháng 04/2018, 2020
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Một số vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc của Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", tháng 8/2019, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Huế "Bác Hồ với giáo dục", tháng 8/2019, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Về nông nghiệp theo hướng bền vững của người dân vùng đệm vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Kinh tế việt Nam- 50 năm hội nhập và phát triển", tháng 4/2019, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Rèn luyện nâng cao năng lực đọc, viết và nói của người giảng viên ngành giáo dục chính trị

Sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, do trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức (nhiều tác giả); Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Phát huy sáng kiến dân chủ cơ sở ở Đại học Huế hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 2017: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung. Nxb Đại học Huế, 2017, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập - kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chính)