Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bài báo “Phương pháp giao tiếp qua giáo trình tiếng Anh cơ sở BASIC ENGLISH”

Thông Báo Khoa Học số 1(50) – ĐHSP - ĐHH, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thái Thanh

Sách BASIC ENGLISH 2 – WORKBOOK

ĐHSP - ĐHH, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thái Thanh

Giáo trình READING 3

ĐHSP – ĐHH, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thái Thanh

Sách BASIC ENGLISH 1 – WORKBOOK

ĐHSP - ĐHH, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thái Thanh