Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phát triển các nghiên cứu của M.A.K.Halliday trong giáo dục ngôn ngữ

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

Context-awareness and Language Performance

Hội thảo ngữ học toàn quốc - Huế tháng 4/2013, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

Approaches to Teaching Writing and Grammar Instructions in ESL/ EFL classes

2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

Genre-based Approach – A Way to Teach Grammar More Effectively in the EFL Classroom

Thông báo Khoa học Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

Teaching Oral English from a Pragmatics View

Thông báo Khoa học Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2010
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

Finding and Using Web Resources for Teaching and Learning English

Đề tài Báo cáo Hội nghị Khoa học- ĐHKH năm 2004, 2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy

The Use of group work in Improving the Writing Skills of EFL Students at Hue College of Sciences

Đề tài NCKH –Đại học Khoa học, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Như Thủy