Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ, VĂN HOÁ CỦA ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC TRONG TIẾNG HÁN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Thị Hương, Trần Văn Phước, Liêu Linh Chuyên (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6B.6548

ISBN 978-604-337-403-2

Tìm hiểu tư tưởng giáo dục xã hội của người Trung Quốc qua thành ngữ tiếng Hán

2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính), Nguyễn Thị Linh Tú, Nguyễn Hoàng Khánh Trang, Gong Piying

ISSN 0868-3409

Đặc trưng văn hóa giáo dục của người Trung Quốc và Việt Nam qua thành ngữ trong tiếng Hán và tiếng Việt.

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Trang

2525-2674

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC TRONG TIẾNG HÁN

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Liêu Linh Chuyên

ISBN: 978-604-974-145-6

Phân tích những lỗi sai khi dịch văn bản thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc

Kỷ yếu hội thảo quốc tế liên ngành lần thứ 4, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế., 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính), Chen Bilan (Chính)

ISBN: 978-604-974-145-6

Khảo sát phương pháp rèn luyện kỹ năng nói và viết của sinh viên không chuyên ngữ tiếng Hán trình độ B1 (bậc 3/6) tại các trường Đại học thuộc Đại học Huế.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế liên ngành lần thứ 4, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế., 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên

ISBN 978-7-5203-0662-1

越南顺化非汉语专业学生的汉语学习者学习目的初探 (Tìm hiểu mục đích học tiếng Hán của sinh viên không chuyên ngữ tiếng Hán đang học tại Huế, Việt Nam )

青年汉学家研修计划论文集,中国社会科学出版社出版, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính)

ISSN 1008-8024

汉、越动物成语的文化内涵差异对比分析 (Phân tích sự khác nhau giữa nội hàm văn hóa của thành ngữ có yếu tố loài vật trong tiếng Hán và tiếng Việt)

现代语文 Tạp chí Ngữ văn Hiện đại, số 7 (676), Trung Quốc, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính), Phan Phương Thanh

单音节汉越词对越南学生越译汉的影响

世界华文教学 (Global Chinese language and culture educattion. Hong Kong China News Publication Ltd),ISSN 2218-2314,, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính)

ISBN 978-604-947-782-9

对越汉语词汇教学及大纲编写初探

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế,, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Linh Chuyên (Chính)