Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sức Mạnh Giữ Nước Của Dân Tộc Ta Trong Lịch Sử Chống Quân Trung Quốc Xâm Lược

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, 1981
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Chính Sách Bành Trướng Của Đế Chế Mãn Thanh Vào Việt Nam Thế Kỷ XVIII Và Sự Thất Bại Thảm Hại Của Nó

Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Số 1, Tr27- 34, 1980
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Tìm Hiểu Lịch Sử Bình Trị Thiên Vào Đầu Thế Kỷ Xv Qua Dư Địa Chí Của Nguyễn Trãi

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, 1980
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Một Số Đóng Góp Của Nhân Dân Bình Trị Thiên Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Thanh Thế Kỷ Thứ XVIII

Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Số 1, Tr 51-55, 1979
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đàn Nam Giao Tây Sơn Tại Huế

Khảo Cổ Học, Hà Nội, Số 2 Và Văn Học Nghệ Thuật, Hà Nội, Số 3, 1979
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Một Số Nhân Vật Bình Trị Thiên Tham Gia Chống Giặc Thanh

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 1, 1978
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Chiến Lược Đoàn Kết Của Vua Trần Nhân Tông

Hội Thảo Khoa Học Thân Thế Và Sự Nghiệp Trần Nhân Tông (1258-1308), Kỷ Yếu Tr.53-58, 1970
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang