Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vai trò của gia đình, dòng họ trong gìn giữ, phát huy nghề thủ công truyền thống ở Thừa Thiên Huế hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử, 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính), Mai Văn Được

Danh nhân Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Tầm vóc của thời đại

Tạp chí Huế xưa&nay,ISSN: 1859-2163, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916

Huế xưa&nay, ISSN 1959-2163, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)- Quê hương, thời đại và sự nghiệp

Huế Xưa&nay, ISSN: 1859-2163, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Về cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế

Huê Xưa&nay, ISSN: 1859-2163, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Thừa Thiên Huế Xuân 1975-40 năm xây dựng và phát triển, ISSN: 1859-2163.

Huế xưa&nay ISSN: 1859-2163., 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Trí thức và tôn giáo Thừa Thiên Huế với Cách mạng Tháng Tám- 70 năm nhìn lại,

Huế Xưa&nay ISSN: 1859-2163, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Biến cố Kinh đô Huế và phong trào Cần Vương

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)

Di sản Dương Văn An và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị

Kinh tế-xã hội Đà Nẵng, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)