Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The Great Power rivalries in the 21st century: The US and China-is the war inevitable?

Kỷ yếu tọa đàm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa Kỳ học, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Xuân Mỹ Phúc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trương Thị Ái Nhi