Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

9786044891422

Giảng dạy và thiết kế portfolio (hồ sơ học tập): Hướng tới chương trình đào tạo giáo viên có tính tương tác tại Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Hợp tác các bên liên quan trong giáo dục tiếng Nhật, 2024
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đặng Mỹ An, Nguyễn Thị Quỳnh Như

協働学習によるビジネス日本語の授業ーフエ大学外国語大学におけるケース教材の使用とグループ学習の事例ー

シンポジウム 第6回「未来志向の日本語教育」筑波大学 CEGLOC 日本語教育部門主催, 2023
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đặng Mỹ An, Nguyễn Thị Hương Trà (Chính)

9786043379020

Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế, 2022
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đặng Mỹ An, HOÀNG THỊ LAN NHI
Liên kết: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-viii

フエ大学外国語大学における日本語人材教育の現状

シンポジウム ビジネス日本語と日本語教育, 2022
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đặng Mỹ An, Nguyễn Thị Vĩnh Tú