Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1213

trách nhiệm pháp lý đối với hành vi định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thảo (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5816

ISSN 0860-3522

Định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam

Tạp chí Luật học, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thảo (Chính)
Liên kết: https://tapchi.hlu.edu.vn/

ISSN 0860-3522

Hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế "tín dụng đen" ở Việt nam

Tạp chí Luật học, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thảo (Chính)
Liên kết: https://tapchi.hlu.edu.vn/

Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong thực thi quyền tiếp cận thông tin của người sử sụng đất

Kỷ yếu hội thảo Khoa học cấp Khoa, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Hệ thống pháp luật thuế Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế, tự do hóa thương mại

Hội thảo quốc tế : Sự đối mặt của Pháp luật trước những thách thức của thế kỷ 21, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng đất

Kỷ yếu Hội Thảo cấp Khoa, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

International Conferance Environmental Management and Sustainable Development, HATINH, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Kiểm sát, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Vấn đề công khai minh bạch trong kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

Hội thảo Quốc gia, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo

Thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn địa bàn Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo Quốc tế: Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thảo