Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7357

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân trong tố tụng dân sự

Tạp chí Kiểm sát, 2023
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)

Tiêu chuẩn đối với hòa giải viên theo Luật hòa giải đối thoại Tòa án năm 2020

Hội thảo cấp trường: "Hòa giải các tranh chấp Dân sự và Kinh doanh thương mại", 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://hul.edu.vn/vi/unit_news/phong-khcn-htqt/ky-yeu-hoi-thao-hoa-giai-cac-tranh-chap-dan-su-va-kinh-doanh-thuong-mai

2588-1213

Một số bất cập về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/352128233_MOT_SO_BAT_CAP_VE_HOP_DONG_DICH_VU_DAU_GIA_TAI_SAN_THI_HANH_AN_DAN_SU

The Shift from Traditional Inquisitorial Justice Model: The Case of Vietnam

Asian Legal History Conference (Online), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://webapp3.law.cuhk.edu.hk/conf/20210724/speakers/

0868-3522

Quyền tố tụng của đương sự theo qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Tạp chí Luật học, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)

1859-3631

Tòa án thực thi công lý thông qua việc bảo đảm quyền tố tụng dân sự của đương sự

Tạp chí Nghề luật, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng

0866-7357

Nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự

Tạp chí Kiểm sát, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)