Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2734 - 9748

Gestational surrogacy under the systems of countries around the world and experiences for the improvement the law in Viet Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chính), Nguyễn Thị Hoài

Kiểm soát và xử lý mang thai hộ vì mục đích thương mại theo pháp luật Việt Nam

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chính)

Kỹ năng lập luận (IRAC) để giải quyết tình huống trong học phần Luật Dân sự đáp ứng yêu cầu chuẩn đẩu ra ngành Luật, qua thực tiễn tại trường Đại học Luật, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Kỹ năng trong đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động”, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chính), Nguyễn Thị Lê Huyền
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create