Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

issn

Bàn về kiểm soát xung đột lợi tích trong khu vực công ở Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Tòa án kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người

Tạp chí Khoa học pháp lý, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người của Tòa án ở Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Bảo đảm sự độc lập của Tòa án bằng Hiến pháp

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền công dân

Tạp chí Tòa án nhân dân, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với các đảng phái chính trị trong nhà nước tư sản.

Thông tin pháp lý, Khoa luật-Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Đặng Công Cường

Vị trí, vai trò và chức năng của tòa án ở Thái Lan hiện nay

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)