Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7462

Gian lận ngân hàng điện tử- Một dạng hành vi phạm tội mới trong bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: https://tapchinganhang.gov.vn/tap-chi-ngan-hang-so-chuyen-de-dac-biet-2022.htm

1929-4409

Fetus Trafficking in Viet Nam – The New Criminal Method of Human Trafficking

International Journal of Criminology and Scociology, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính), Hoàng Thị Hải Yến
Liên kết: https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/8507

0866-756X

Về biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội

Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: https://gass.edu.vn/tapchi/Pages/List_TapChi.aspx?itemId=114

2525-2666

Phòng ngừa tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới góc độ tội phạm học

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/view/5869

ISSN 0866-7462

Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: http://tapchinganhang.com.vn/

ISSN 2588-1213

Biện pháp bồi thường thiệt hại trong luật hình sự Việt Nam- So sánh với luật hình sự một số nước trên thế giới

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6026

0866-7357

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong Luật hình sự Việt Nam

Tạp chí Kiểm sát, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

0866-7462

Phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự một số nước trên thế giới- Kinh nghiệm cho Việt Nam

Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng- Đóng góp kinh nghiệm của liên minh Châu Âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)