Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 0866-7462

Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: http://tapchinganhang.com.vn/

ISSN 2588-1213

Biện pháp bồi thường thiệt hại trong luật hình sự Việt Nam- So sánh với luật hình sự một số nước trên thế giới

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6026

0866-7357

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong Luật hình sự Việt Nam

Tạp chí Kiểm sát, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

0866-7462

Phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bằng pháp luật hình sự một số nước trên thế giới- Kinh nghiệm cho Việt Nam

Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng- Đóng góp kinh nghiệm của liên minh Châu Âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự một số nước Châu Á và Việt Nam

Hội thảo quốc gia "Vấn đề hình phạt tử hình trên thế giới", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

Hội thảo "Thi hành Luật trẻ em-Những vấn đề lý luận và thực tiễn", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính)

Một số ý kiến về các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam

Tạp chí Khoa học kiểm sát, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy