Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The impact of user-generated content on intention to select a travel destination

Journal of Marketing Analytics, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chính)

MEASURING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY: A STUDY OF APPLE AND SAMSUNG IN THE VIETNAMESE TABLET MARKET

Hue University Journal of Science, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chính), Dương Thị Dung Hạnh