Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354 -1350

Khuyến nghị một số giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Phương Thảo, Phan Thị Thu Hương (Chính), Hồ Minh Toàn