Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2615 - 8973

Nhận thức về hiệp định CPTPP của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tài chính, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Khánh Trâm (Chính), Hoàng Thuỳ Dương

Những thay đổi trong hạch toán kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Tạp chí Tài chính, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thuỳ Dương (Chính), Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

1859-4611

Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu (DEA-Data Envelopment Analysis) để đo lường hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ACI
Tác giả: Hà Diệu Thương (Chính), Hoàng Thuỳ Dương, Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh BÌNH