Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Lớp từ ngữ giữ chức năng định danh, xưng hô trong hồi ký Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của Phạm Khắc Hòe

Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Bình Tuyên

Đề Kinh nghiệm trong hồi ký Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của Phạm Khắc Hòe

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế, 2008
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Bình Tuyên