Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-1210

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và vi học của cây chè vằng ở Quảng Trị

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 2023
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Đoàn Thị Ái Nghĩa

2046-2069

Isolation, structural elucidation, and cytotoxic activity investigation of novel styryl-lactone derivatives from Goniothalamus elegans: in vitro and in silico studies

RSC Advances, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tan Khanh Nguyen (Chính), Trần Thị Thùy Linh (Chính), Trung Truong Tan, Phu Tran Vinh Pham, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính), Manh Hung Tran (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1039/d3ra02646a

1934578X

Aspidiata E, a New Spirostanol Saponin From Aspidistra triradiata and its Cytotoxic Activity

Natural Product Communications, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Bích Hiền (Chính), Van Anh Thi Tran, Hien Minh Nguyen, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Hồ Việt Đức (Chính), Nguyễn Thị Hoài (Chính)

1934578X

Phytochemical Composition and Bioactivities of Essential Oils from Rhizomes of Homalomena pendula and Homalomena cochinchinensis

Natural Product Communications, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Chau Bao Hoai Nguyen, Trần Thị Thùy Linh, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)

1478-6419

Structure revision and absolute configuration of 5,7-diepi-2α-hydroxyoplopanone and anti-osteoporotic activities of sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula

Natural Product Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Hung Quoc Vo, Hanh Nhu Thi Hoang, Thi Van Anh Tran, Hien Minh Nguyen, Ty Viet Pham (Chính), Hang Phuong Thi Ngo, Thanh Pham (Chính), Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2023.2180505

0366-6352, E-ISSN: 1336-9075

Sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula (Blume) Bakh.f showing acetylcholinesterase inhibitory activity: in vitro and in silico studies

Chemical Papers, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, DƯỢC HỌC, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Phu Quynh Dinh Nguyen, Chau Bao Hoai Nguyen, Hoai Thi Nguyen, Thi Van Anh Tran, Thanh-Tan Mai, Thai-Son Tran (Chính), Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02573-7

1478-6419

Homalolides C-D, two new sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula

Natural Product Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Hoàng Thị Như Hạnh, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2103557

1478-6419

Sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula and their anti-inflammatory activities

Natural Product Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Hanh Nhu Thi Hoang, Thao Thi Do, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2056182

2354-1210

Xây dựng quy trình định lượng palmatin và berberin trong bài thuốc Tam Hoàng Thang bằng phương pháp HPLC/PDA

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 2022
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Thị Ái Nghĩa (Chính), Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Viết Khẩn, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú

2616-0684

In Vitro Cytotoxic Activity of Constituents of the Aerial Parts of Glycosmis parviflora

Natural Product Research, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính), Nguyễn Đình Quỳnh Phú (Chính), Nguyễn Khánh Thùy Linh, Võ Quốc Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.26538/tjnpr/v4i10.8

Xây dựng quy trình định lượng và đánh giá hàm lượng verbascosid trong chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.) bằng HPLC

Tạp chí Dược học, 2018
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến (Chính), Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Khánh Thùy Linh