Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1478-6419

Structure revision and absolute configuration of 5,7-diepi-2α-hydroxyoplopanone and anti-osteoporotic activities of sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula

Natural Product Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Võ Quốc Hùng, Hoàng Thị Như Hạnh, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Minh Hiền, Phạm Việt Tý (Chính), Ngô Thị Phương Hằng, Phạm Thành (Chính), Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2023.2180505

0366-6352, E-ISSN: 1336-9075

Sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula (Blume) Bakh.f showing acetylcholinesterase inhibitory activity: in vitro and in silico studies

Chemical Papers, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, DƯỢC HỌC, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Phu Quynh Dinh Nguyen, Chau Bao Hoai Nguyen, Hoai Thi Nguyen, Thi Van Anh Tran, Thanh-Tan Mai, Thai-Son Tran (Chính), Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02573-7

1478-6419

Homalolides C-D, two new sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula

Natural Product Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Hoàng Thị Như Hạnh, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2103557

1478-6419

Sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula and their anti-inflammatory activities

Natural Product Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Hanh Nhu Thi Hoang, Thao Thi Do, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2056182

2616-0684

In Vitro Cytotoxic Activity of Constituents of the Aerial Parts of Glycosmis parviflora

Natural Product Research, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính), Nguyễn Đình Quỳnh Phú (Chính), Nguyễn Khánh Thùy Linh, Võ Quốc Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.26538/tjnpr/v4i10.8

Xây dựng quy trình định lượng và đánh giá hàm lượng verbascosid trong chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.) bằng HPLC

Tạp chí Dược học, 2018
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến (Chính), Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Khánh Thùy Linh

Xây dựng phương pháp định lượng Acteosid trong chè vằng bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang

Tạp chí Dược liệu, 2018
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Nguyễn Khánh Thùy Linh, Đào Thị Cẩm Minh

Effect of extraction conditions on measured total polyphenol contents and antioxidant activity of Jasminum subtriplinerve Blume in Quang Tri province

Tạp chí Dược liệu, 2018
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chính), Đoàn Thị Ái Nghĩa

Sàng lọc tác dụng chống oxy hóa một số cây thuốc của đồng bào Pako, Vân Kiều ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị (tiếp)

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Khánh Thùy Linh