Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-353-351-4

Phương án Bến Ngự

Kiến trúc lan can cầu ở Huế từ ý tưởng đến thực tế, 2023
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng (Chính), Nguyễn Văn Thái (Chính)

ISBN: 978-604-353-351-4

Phương án Bao Vinh - Bãi Dâu Huế

Kiến trúc lan can cầu ở Huế từ ý tưởng đến thực tế, 2023
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng (Chính)

ISBN: 978-604-73-8487-7

Thiết kế khung khái niệm phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam

Hội thảo Khoa học: Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hiếu (Chính), Phạm Mạnh Hùng

ISBN: 978-604-65-5031-0

Gentrification in Hue Citadel: Urban Development Policy in Heritage Management Task

Socio-Economic and Environmental Issues in Development, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng (Chính)

Contestation and Negotiation of the Right to the City at the Cultural Heritage Site in Hue, Vietnam

KU-CMU International Symposium on Local Traditions and Innovations, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng (Chính)

Transformation of Hue citadel, Vietnam

Presentation for the 4th Inter-University Workshop on Hue citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement. Hue, Vietnam, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Trần Thành Nhân, Nguyễn Ngọc Tùng

The Preferences of Architecture Students on the Built Environment in front of the Hue Citadel

City & Environment, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Asst. Prof. Dr. Karuna Raksawin

The Comaparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel

City & Environment, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Asst. Prof. Dr. Karuna Raksawin, Phạm Mạnh Hùng

The Preferences of Foreigner Tourists for the Environment in front of Ngan Gate of the Hue Citadel in Hue City, Vietnam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế (International conference proceeding), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Asst. Prof. Dr. Karuna Raksawin