Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1178-7007

Depression Among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Prevalence and Associated Factors in Hue City, Vietnam

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2021
Lĩnh vực: Nội tiết và chuyển hoá, Tâm thần học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Như Minh Hằng (Chính), Nguyễn Quang Ngọc Linh, Võ Thị Hân, Lê Trần Tuấn Anh
Liên kết: https://doi.org/10.2147/DMSO.S289988