Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Load Balancing program for Network Services

International Journal of Computer Science and Telecommunications, ISSN 2047-3338,, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Deploying Business Virtual Appliances on Open Source Cloud Computing

International Journal of Computer Science and Telecommunications,, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Calculation of the role of Indochina countries in global warming and its consequences in the world

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Lăng

Giải mã công nghệ đối với chương trình máy tính

Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và công nghệ, ISSN 0866-7152,, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Toward the influenza virus data mining from a DNA data bank

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

2047-3338

Multiple Sequence Alignment on the Grid Computing using Cache Technique

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

2047-3338

Modeling the Human Face and its Application for Detection of Driver Drowsiness

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cấu trúc protein

Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ V “Fundamental and Applied Information Technology Research – FAIR”, Đồng Nai, 11- 12/8/2011, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật,, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Một phương trình sóng tuyến tính liên kết với điều kiện biên phi tuyến: sự tồn tại và khai triển tiệm cận của nghiệm theo bốn tham số bé

Tạp chí khoa học – khoa học tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm TPHCM,, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

Giải thuật lại cho bài toán sắp hàng đa trình tự sinh học

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ,, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng