Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0095-1137

Molecular Characteristics of Rifampin - and Isoniazid-Resistant Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated in Vietnam.

Journal of Clinical Microbiology, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Viral Distribution and life strategies in the Bach Dang estuary, Vietnam

Microbial Ecology, DOI 10.1007/s00248-011-9835-6 Microbiology of aquatic systems., 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu diesel của chủng vi khuẩn BTLD5 phân lập tự nước thải khu công nghiệp.

Tạp chí Sinh học/Academia Journal of Biology, 2011
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Sự đa dạng của vi khuẩn trong nước thải khu công nghiệp Từ Liêm qua hệ thống xử lý Aeroten.

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2011
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Optimization of Endoglucanase Production by Aspergillus Niger VTCC-F021.

Australian Journal of Basic and Applied Sciences,, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Vi khuẩn lao kháng thuốc và các phương pháp phát hiện.

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2010
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Nhân dòng, phân tích và biểu hiện gen mã hóa lipase II từ chủng Geotrium sp. DTQ 26.3 ở Pichia pastoris

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2010
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh

Hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) và khả năng phân huỷ sinh học bởi vi khuẩn

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2010
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh