Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-498-25-9

Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với tiến bộ khoa học và công nghệ

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

Xây dựng Đại học Huế theo mô hình Đại học thông minh, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực chất lương cao

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng (Chính), Nguyễn Văn Hòa

ISSN: 0868-3247

Chuyển đổi mô hình trường đại học thích ứng với chuyển đổi số

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

ISBN 978-604-343-443-9

STRENGTHENING INNOVATION CAPACITY IN THE DEVELOPMENT OF LECTURER RESOURCE AT HUE UNIVERSITY, ADAPTING TO THE NEW CONTEXT

INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION. INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN FOSTERING INNOVATION ECOSYSTEM INTHE VUCA WORLD, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực trong qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Hòa (Chính)

ISBN: 978-604-974-312-2

Phát triển đội ngũ giảng viên phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Huế ngang tầm với yêu cầu mới

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Định hướng phát triển phân viện học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Huế giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng

ISBN: 978-604-974-271-2

Phát triển nguồn nhân lực giảng viên trong điều kiện hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ, NXB Đại học Huế, tháng 11, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng

ISSN 0866-756X

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, 2017
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng

Phát triển đội ngũ giảng viên là vấn đề cơ bản của đổi mới giáo dục và đào tạo trong các trường đại học hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP - Đại học Huế: "Đổi mới đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn Minh Hưng

ISSN 1013-4328

Giáo dục từ xa với việc đào tạo nguồn nhân lực

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng