Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Bích Hạnh