Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Finite-region stability of 2-D singular Roesser systems with directional delays

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Huy Vũ (Chính), Lê Anh Tuấn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v130i1D.6283

2615-9341

ℋ∞ Finite-time Boundedness for Discrete-time Delay Neural Networks via Reciprocally Convex Approach

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4530

0126-6705

Existence of Solutions and Finite-Time Stability for Nonlinear Singular Discrete-Time Neural Networks

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính), Vũ Ngọc Phát
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40840-018-0608-y

0251-4184

Finite-time Stability and ℋ∞ Control of Linear Discrete-time Delay Systems with Norm-bounded Disturbances

Acta Mathematica Vietnamica, 2016
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính), Vũ Ngọc Phát
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-015-0155-7

1370-4621

New ℋ∞ Controller Design for Neural Networks with Interval Time-Varying Delays in State and Observation

Neural Processing Letters, 2013
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính), Phan Thanh Nam, Vũ Ngọc Phát
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11063-012-9243-z