Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

MÔ HÌNH ISING CHO CHUỖI SPIN PHẢN SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hương Thảo (Chính), Ngô Thị Thuận

1859-1388

Effect of Dzyaloshinskii-Moriya Interaction on Heisenberg Antiferromagnetic Spin Chain in the Presence of a Longitudinal Magnetic Field

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Hương Thảo (Chính), Ngô Thị Thuận, Hoàng Đình Long

1949-3088

Effect of Spin Fluctuations on Magnetic Properties of Frustrated Spin Chain

IEEE Magnetics Letters, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thao Huong Pham (Chính), Thuan Thi Ngo
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/9580655

2615-9678

PHASE TRANSITION IN MAGNETIC ULTRA‐THIN FILMS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Hương Thảo (Chính), Ngô Thị Thuận, Phan Thị Hàn Ny
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1D.5354

1859-1388

Electronic structure and magnetic properties of the bulk, slab of iron with different lattice structures, Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 69-76.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Hương Thảo (Chính), Ngô Thị Thuận