Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-79-3784-4

MEASURES OF TAX AVOIDANCE: A REVIEW

The 8th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2023), 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính)

ISBN: 978-604-330-957-7

External Determinants of Corporate Tax Avoidance: A Review

The 6th International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2023), 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính)

ISBN 978-604-79-4201-1

Firm characteristics affect the adoption of international financial reporting standards (IFRSs): The case of companies in the Central and Central highlands region of Vietnam

Proceedings: The 5th international conference on business, economics & finance, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng (Chính), Đỗ Sông Hương, Nguyễn Đình Chiến, Phạm Thị Hồng Quyên

ISBN: 978-604-330-509-8

Chiến lược hoạch định thuế trong doanh nghiệp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán - Kiểm toán VCAA 2022, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính)

ISSN 2354-1350

Các yếu tố tác động số thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2019

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính), Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

ISSN 2588-1205

Cácnhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn trung, dài hạn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Xuân

1859-2805

Tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm từ các quốc gia

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Phạm Thị Hồng Quyên

ISSN-2615-8973

HIỆU QUẢ THU THUẾ CỦA CỤC THUẾ THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA ĐỘ NỔI VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA THUẾ

Tạp chí Tài chính, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính), Lê Hoàng Anh

ISSN-2615-8973

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp Huế

Tạp chí Tài chính, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Xuân

ISSN 1859-2333

ĐỘ NỔI VÀ TÍNH BỀN VỮNG THUẾ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006-2015

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thị Hồng Quyên (Chính), Lê Hoàng Anh