Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2636-0004

Off-label plug-assisted retrograde transvenous obliteration of a giant gastrorenal shunt: A report of two cases

International Journal of Gastrointestinal Intervention, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Lê Minh Tuấn, Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Trương Xuân Long, Trần Văn Huy
Liên kết: https://doi.org/10.18528/ijgii230024