Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-119-7

Nghiên cứu khung năng lực giáo viên mầm non các nước ASEAN và định hướng phát triển giảo viên mầm non ở Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG ASEAN

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ISBN: 978-604-80-2343-0, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

Chuẩn năng lực hội nhập Cộng đồng ASEAN cho sinh viên Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IV (2014), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN edX - MỘT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRONG NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IV (2014), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

ASEAN Educational Administration Reform Toward ASEAN Education Community. Viewpoint Under the Currents and Tendencies of Educational Reform Worldwide

Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives. Thailand: Mahasarakham University, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

The Study of The Quality Management System for Student Affairs of Hue University's College of Education in Vietnam

Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives. Thailand: Mahasarakham University, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

Awareness and attitude of young leaders in educational institutions toward ASEAN community. An empirical study in Vietnam

The proceedings of the 6th international conference on educational reform (ICER 2013), Thailand: Mahasarakham University, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ”, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

Vai trò của cựu sinh viên trong chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ I (2011), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)

Phát triển hệ thống quy trình tổ chức hoạt động Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo cách tiếp cận quy trình dựa trên Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Đoàn thanh niên với việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư phạm ở Việt Nam", 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (Chính)