Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1932-6203

Estimation of the cardiovascular risk using world health organization/international society of hypertension risk prediction charts in Central Vietnam

PLoS ONE, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến, Nguyễn Minh Tâm (Chính), Võ Tam, Huỳnh Văn Minh, Anselme Derese

1932-6203

Primary care quality in Vietnam: Perceptions and opinions of primary care physicians in commune health centers – a mixed-methods study

PLoS ONE, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Minh Tâm (Chính), Anselme Derese

1477-1128

Development and validation of the Vietnamese Primary Care Assessment Tool – provider version

Primary Health Care Research and Development, 2019
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese
Liên kết: https://doi.org/10.1017/S1463423619000458

1472-6963

Patient experiences of primary care quality amongst different types of health care facilities in central Vietnam

BMC Health Services Research, 2019
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese
Liên kết: https://rdcu.be/bzZ6G

1932-6203

Development and validation of the Vietnamese primary care assessment tool

PLoS ONE, 2018
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese
Liên kết: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191181