Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7969

The effect of financial inclusion and financial technology on monetary policy effectiveness: the case of Vietnam

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính), Lê Thị Nhật Linh
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/due/issue/view/6134

2588-1205

THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATIVE BURDEN ON ENTREPRENEURSHIP: THE CASE OF THE ASIA-PACIFIC COUNTRIES

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính), Lê Thị Nhật Linh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/issue/view/241

THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION AND FINANCIAL TECHNOLOGY ON VIETNAMESE MONETARY POLICY EFFECTIVENESS

The 6th International Conference on Accounting and Finance, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính), Lê Thị Nhật Linh

1859-1388

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON EARNINGS MANAGEMENT OF ENTERPRISES LISTED ON HOCHIMINH STOCK EXCHANGE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoài Anh (Chính), Lê Thị Nhật Linh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/2456