Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng dạy giáo dục quốc và an ninh

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Anh (Chính), Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

NÂNG CAO TÍNH CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP&AN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC, KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chính), Phạm Phước Tuyền