Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Nâng cao kỷ năng thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Trần Đình Giai (Chính)

Nâng cao kỹ năng thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế - Đại học Quốc gia Thành phố HCM, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Giai (Chính)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Giai (Chính)

Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên đối với nhiệm vụ Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tâm GDQP&AN, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Giai (Chính)