Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nâng cao chất lượng quản lý sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Tín, LÊ VĂN LONG

ISSN 1859-0810

Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh, Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Tín, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thanh Tú

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế liên kết Trung tâm GDQP&AN - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Tín

Nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Trung tâm GDQP&AN - Đạ học Huế

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Tín

ISSN

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời đại cách mạng 4.0

Hội thảo khoa học quốc gia "phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Tín