Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phương pháp nghiên cứu có sự tham gia (PAR): Một số ứng dụng để xây dựng mô hình khuyến nuôi bò ở Quảng Bình

Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Economic development and plans for reforestation in Coastal provinces of Central Vietnam

Workshop proceedings, Oct. 2003, Chuo University, Japane, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Economic development and plans for reforestation in Coastal provinces of Central Vietnam

Workshop proceedings, Chuo Univ., Japan, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phùng Thăng Long, Hoàng Mạnh Quân

Những khó khăn và một số giải pháp phát triển cho chăn nuôi bò ở Quảng Bình

Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Tình hình chăn nuôi bò ở hộ nông dân tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học kỹ thuật công nghệ và Quản lý kinh tế, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Các nguồn thức ăn và chế độ nuôi dưỡng bò ở hộ nông dân tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học - Công nghệ và Quản lý kinh tế, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Một số đặc điểm sinh sản của nhóm bò lai hướng sữa nuôi tại Hợp tác xã Thanh Lộc Đán, thành phố Đà Nẵng

Tuyển tập công trình NCKH và kỹ thuật, Đại học Nông Lâm Huế, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Cattle production in Central Vietnam (Phát triển chăn nuôi bò ở miền Trung Việt Nam)

ACIAR Proceedings (Tạp chí của Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc), 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân