Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Study on development of glassy carbon electrode modified with L-cysteine and silver nanoparticles for determination of uric acid

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Nguyễn Văn Hợp, Võ Thị Bích Vân, Hoàng Thị Quỳnh Diệu

Study on development of glassy carbon electrode modified with L-cystein and silver nanoparticles for determination of uric acid

2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hai Phong (Chính), Nguyễn Văn Hợp, Võ Thị Bích Vân, Hoàng THị Quỳnh Diệu

A study on the complex of Pb (II)-2-MBT by stripping voltametry

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Văn Hợp, Võ Thị Bích Vân

Chất lượng nước và tình trạng phú dưỡng các hồ trong Kinh thành Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Hợp, Phạm Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Hữu Hoàng, Võ Thị Bích Vân, Thủy Châu Tờ

Nafion-modified bismuth film electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of cadmium

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện quốc tế, có chỉ số ISBN và thuộc hệ thống IEEE, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hải Phong, Võ Thị Bích Vân, Cao Văn Hoàng

Hue city Huong river flood in 1999

Annual Report of FY, 2007
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Akio Mori; , Harukuni Tachibana, Nguyễn Văn Hợp, Bùi Hải Đăng Sơn, Võ Thị Bích Vân