Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thử nhìn lại người đương thời trước 1975 nói về sáng tác Võ Hồng

2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Phạm Phú Phong

Thanh Quế - người đi "vé đứng" trên chuyến tàu văn xuôi

Tạp chí Non Nước - Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng, Phạm Phú Phong

Những bài học thực tiễn của báo chí đất Quảng trong giai đoạn hiện nay

Đất Quảng, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong (Chính)

Bóng thơ Lê Văn Ngăn

Tạo đàm, trao đổi thơ Lê Văn Ngăn, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong (Chính)

Phan Khôi người Quảng Nam thứ thiệt

Phan Khôi những đóng góp trên lĩnh vực văn hoá dân tộc, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong (Chính)

Phan Khôi nhà văn hoá tiên phong

Phan Khôi những đóng góp trên lĩnh vực văn hoá dân tộc, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong (Chính)

Phan Khôi, người Quảng Nam thứ thiệt

Hội thảo khoa học cấp tỉnh, viện, trường đại học, in toàn văn trong kỷ yếu, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong

Phan Khôi - nhà văn hóa tiên phong

Hội thảo khoa học cấp tỉnh, viện, trường đại học, in toàn văn trong kỷ yếu và sách, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong

Phân tâm học nhìn từ góc độ mỹ học

Hội thảo khoa học cấp trường đại học, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong

Nhận thức văn học là một loại hình nghệ thuật

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong

Văn chương như là một tôn giáo

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong

Phê bình văn học-nhìn từ miền Trung

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, Hội nghị lý luận phê bình văn học toàn quốc lần thứ 3, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phú Phong