Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

"Về bệ thờ mới phát hiện ở thành Hóa Châu (Thừa Thiên Huế)"

2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

"Một di tích đền – tháp mới phát hiện ở Thừa Thiên Huế"

2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

"Phật giáo ở vùng đất Quảng Bình trước thế kỷ XI"

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phật giáo Quảng Bình xưa và nay, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Đinh Văn Viễn

"Dấu ấn văn hóa Trung Hoa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thời kỳ Champa (cuối thế kỷ II - đầu thế kỷ XIV)"

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2018, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

0866-7667

"Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi không gian nhà vườn truyền thống Huế"

Tạp chí nghiên cứu văn hóa, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Thùy Vân, Nguyễn Văn Quảng

"Về di tích đền - tháp Champa Bình An (Thừa Thiên Huế)"

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2018, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính), Mai Văn Được

"Thành cổ Champa từ góc nhìn lịch sử và khảo cổ"

Kinh thành cổ Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Trường Giang, Yamagata Mariko, Nguyễn Văn Quảng, Suzuki Tomomi

The relation between Champa and the West during centuries XVI - XVII

2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

The Cham relics and new archaeological finds in Quang Tri province, central Vietnam

2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

7667

Thành Hóa Châu (Thừa Thiên Huế) thời kỳ Champa qua kết quả nghiên cứu mới

Tạp chí nghiên cứu văn hóa, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)