Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-337-457-5

Vài suy nghĩ về giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin theo giáo trình mới (2021)

2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

ISBN: 978-604-344-409-4

Một số giải pháp năng cao hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học hiện nay

2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

978-604-974-684-0

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 đối với công cuộc đổi mới hiện nay

2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

2354-0850

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

ISBN: 978-604-73-8004-6

Tư tưởng của C.Mác và Ph. Ăngghen về dân chủ đến xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Di sản lý luận của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại", Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2020
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

978-604-73-7400-7

Tư tưởng nhân dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

BSBN: 978-604-73-6230-1

Tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền

Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Hội thảo khoa học "Nâng cao ý thức cho sinh viên về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam thông qua công tác dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Thừa Thiên Huế 7/2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền

ISBN: 978-604-73-6230-1

Nhận thức về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nội dụng, phương pháp giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền

ISSN 1859-3917

Giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên Đại học Huế qua bài giảng Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)