Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-7683

Phật giáo Huế giữa mùa Xuân lịch sử

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cung (Chính), Lê Thành Nam (Chính)

Báo cáo tổng thuật và đề dẫn Hội thảo khoa học: "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử"

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

Trí thức Huế trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

50 năm sự kiện "Tết Mậu Thân 1968", nhớ lại những lần trao đổi học thuật tại Đại học Havard (Mỹ)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

Phong trào Phật giáo ở Khánh Hòa năm 1963

2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

Sáng mãi ngọn lửa Bồ tát Thích Quảng Đức

Văn hóa Phật giáo, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

Từ Phật học viện Trung phần Nha Trang, một vài suy nghĩ về đào tạo tăng tài hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Hòa thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam và truyền thống Bến Tre", Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam., 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung (Chính)

Thanh niên, sinh viên, học sinh Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung

Cuộc vận động vì mục tiêu hòa bình Việt Nam của Phật giáo miền Nam

2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung, Lê Thành Nam