Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

INTRODUCTION OF HUE ARCHITECTURE

Establishing walking streets surrounding the Imperial city (Nghiên cứu và thiết lập phố đi bộ xung quanh Hoàng thành Huế), 2023
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Thị Thùy Hương
Liên kết: https://drive.google.com/drive/folders/1MtpVTgIEMwjWPEC6i1UUTHtLo6nQ3Rgv?usp=sharing

ISBN: 978-0-646-97884-0

Study on situation and potential of sustainable tourism for preservation of historical landscape in Thua Thien Hue province, Vietnam

The 4th International Workshop between Hue University of Sciences and University of South Australia: Hue citadel into the future: Managing natural hazards, environmental pollution, tourism and community resettlement., 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tùng

Đặc điểm kiến trúc Pháp tại Huế

Tạp chí Huế xưa & nay, ISSN: 1859-2163,, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân, Lê Ngọc Vân Anh

Balancing tourist aspiration with local needs: a case study of the Citadel of Hue, Vietnam. Tourism 2017: 2nd International Conference on Global Tourism and Sustainability. Published by Green Lines Institute for Sustainable Development.

Tourism 2017: 2nd International Conference on Global Tourism and Sustainability. Published by Green Lines Institute for Sustainable Development. ISBN: 978-989-8734-30-3 (e-ISBN: 978-989-8734-29-7). Pp. 131-138, Portugal. (Best paper award of the conference)., 2017
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: - M. W. Rofe (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Vân Anh

Influence of residents living on Eo Bau & Thuong Thanh area to Heritage site, Hue city, Vietnam

Proceedings of the 3rd Inter-University Workshop on Hue citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement. Hue, Vietnam, Pp. 40-42, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tùng

Influence of residents living on Eo Bầu & Thượng Thanh area to Heritage site, Huế city, Việtnam

kỉ yếu hội thảo quốc tế giữ ĐH Nam úc và ĐH Khoa học Huế, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng

Characteristics of Traditional House in Bao Vinh Ancient Town – Hue city

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế với ĐH Nam Úc, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng, Lê Ngọc Vân Anh

Overview of Hue traditional house and Characteristics of Hue Traditional Garden House

Kỷ yếu hội thảo quốc tế với ĐH Nam Úc, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Võ Sĩ Châu, Nguyễn Quốc Thắng

Các giải pháp chiến lược cách nhiệt trong nhà ở vùng khí hậu nóng ẩm

Kỹ yếu khoa học, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hiếu (Chính), Lê Ngọc Vân Anh (Chính)

2319-8613

A Study of Climate Adaptation of Hue Traditional Garden House in Vietnam and the Application in Contemporary House

International Journal of Engineering and Technology, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Fausto Pugnaloni
Liên kết: https://doi.org/10.7763/IJET.2013.V5.499

Quang Tri old citadel in vietnam on the path to sustainable tourism: historical memory as an instrument for a requalification project

International Journal of Heritage in the Digital Era, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Fausto Pugnaloni, Cecilia Carlorosi