Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH - MỘT CHỨC NĂNG VUN ĐẮP GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH XUYÊN THẾ HỆ

Hội thảo Khoa học Quốc gia: Đưa nghị quyết XIII vào cuộc sống - Vun đáp giá trị gia đình - Nhận diện và giải pháp, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình (Chính)

MỘT SỐ BÀN LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ, THANG GIÁ TRỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

Hội thảo Khoa học Quốc gia: Đưa nghị quyết XIII vào cuộc sống - Vun đáp giá trị gia đình - Nhận diện và giải pháp, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình (Chính)

NHÌN LẠI CÁCH TIẾP CẬN “CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO” VÀ VẬN DỤNG

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình (Chính)

CÔNG TÁC GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HƠN 10 NĂM NHÌN LẠI

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình (Chính)

SINH KẾ TỪ NHIỀU HƯỚNG TIẾP CẬN

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Xã hội học Huế 14 năm hình thành và phát triển”, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VIỆT NAM VỚI NHỮNG BẤT CẬP HIỆN HỮU CẦN ĐƯỢC HÓA GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Kỷ niệm 6o năm xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

Hoạt động và triển vọng của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế

Kỷ yếu Hội nghị Đánh giá hoạt động của các Trung tâm, Viện nghiên cứu trong Đại học Huế, 2013, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của cộng đồng vùng đầm phá Thuận An, Thừa Thiên Huế.

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về “Biến đổi khí hậu”, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2012, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

Khoa Xã hội học. Trường Đại học Khoa học Huế - Xây dựng và trưởng thành - Kế tục truyền thống phát triển Xã hội học Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 5 năm thành lập hội Xã hội học Việt Nam, Hà Nội., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

Bài trình bày "Chiến lược can thiệp và kết quả dự án phát triển cộng đồng vùng đầm phá Thừa Thiên Huế"

Hội thảo 55 ngày Thành lập Trường Đại học Khoa học Huế., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình

"Đào tạo nghiên cứu công tác xã hội ở Việt Nam - Nhìn lại và triển vọng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Xuân Bình (Chính)

"Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo trình và tài liệu trong đào tạo tín chỉ"

Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Bình