Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế , 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành

Giáo trình Quản trị học

NXB Đại học Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành

Development of farm Agriculture in Vietnam

Agricultural Economics and Management Magazine, National Center for Agrian Sciences of Bulgaria , 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành

Status and problems in the development of farms in Thua Thien Hue, Socialist Republic of Vietnam

Agricultural Economics and Management Magazine, National Center for Agrian Sciences of Bulgaria, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành

Possibilities for stаble development of areas with special regimen (parks, protected territories, reserves)

Monograph of University of National and World Economics, Sofia, Bulgaria , 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất của các hộ nghèo tại HTX Hương Hồ 2, huyện Hương Trà

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh giai đoạn 1995-1999, NXB Nông nghiệp, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Quang Thành