Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

08667489

Hành vi đi du lịch của du khách Việt thay đổi như thế nào sau đại dịch COVID-19?

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính)

1859-0012

Phát triển du lịch bền vững tại Hội An – điểm đến di sản văn hóa thế giới: Thái độ của người dân địa phương

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính)

13683500

Measuring resident place attachment in a World Cultural Heritage tourism context: The case of Hoi An (Vietnam)

Current Issues in Tourism, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính), Graham Brown, Aise Kim
Liên kết: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1751091

Toward sustainable cultural tourism in an emerging world cultural heritage tourist destination: Exploring local residents' attitudes

CAUTHE 2016 Conference Proceedings: The changing landscape of tourism and hospitality: The impact of emerging markets and emerging destinations, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính), Graham Brown, Aise Kim

An exploratory study of place attachment from a community perspective in a World Heritage tourist context

HTHIC 2015 Conference Proceedings: Heritage tourism and hospitality, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính), Graham Brown, Aise Kim

2588-1205

Đánh giá tác động của du khách và người dân đến môi trường di tích Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2010
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính)
Liên kết: http://hce.edu.vn/upload/file/BaiBao/62A_15.pdf

Nghiên cứu các chỉ báo phát triển du lịch bền vững tại các điểm tham quan du lịch thuộc Quần thể di tích Huế (Việt Nam)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chính)
Liên kết: http://fba.hce.edu.vn/?cat_id=741&id=176