Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1835-7156

Determinants of Farmers’ Climate Change Adaptation Strategies: A Case of Saltwater Intrusion and Rice Production in the Central Coastal Region of Vietnam

International Journal of Climate Change: Impacts and Responses, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18848/1835-7156/CGP/v16i01/1-20

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các biện pháp thích ứng với xâm nhập mặn của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính)

2071-1050

Applying Analytic Hierarchy Process to Adaptation to Saltwater Intrusion in Vietnam

Sustainability, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thi Dieu Linh Nguyen (Chính)

2588-1205

Những nhân tố tác động đến sự dịch chuyển chuỗi cung rau. Trường hợp nghiên cứu: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2020
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính)

2588-1205

Applying analytic hierarchy process (AHP) to select climate change adaption method in agricultural sector. A literature review

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính)

1859-1388

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Trần Đức Trí
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/4129

ISSN-0866-7969

Đặc điểm của những thành tố tham gia chuỗi cung rau: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Lê Quang Trực, Trần Hoàng

ISSN 1859-1388

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB)- CHI NHÁNH HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích

ISSN 1859-1388

Value chain of high quality rice market. Case study in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính)