Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Đầu tư và tăng trưởng du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/issue/view/255

2313-8343

THE IMPACT OF INCOME ON THE DIVISION IN DOMESTIC LABOR: THE CASE STUDY IN RURAL VIETNAM

Asian Development Policy Review, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính)
Liên kết: https://archive.aessweb.com/index.php/5008/article/view/4397/6773

2615-9716

Ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài, độ mở thương mại và nguồn vốn con người đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Dương Thị Tuyên

978-604-55-6873-6

Phát triển doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trong mối tương quan với cả nước

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” ĐH Thương Mại, ĐH Kinh tế Huế, ĐH SoFia BulGaRia, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Lê Nữ Minh Phương

2354-1350

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và phân công công việc gia đình ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính)
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/issue/view/7

978 604 55 4620 8

Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam theo trình độ công nghệ

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam" của ĐH Thương Mại - ĐH Hải Phòng - ĐH Kinh tế Huế - ĐH Nam Hoa Đài Loan, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Lê Nữ Minh Phương

2588-1205

Đầu tư và hiệu quả đầu tư nuôi tôm ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chính), Lê Nữ Minh Phương
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

0866-7120

So sánh môi trường đầu tư NTTS vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với các vùng biển khác

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh

0866 - 7756

Xây dựng mô hình liên kết các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Công thương, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính)

2734-9365

Thúc đẩy liên kết dọc trong sản xuất nuôi tôm ở tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương
Liên kết: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-11812-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-18-694.html